உடலுறுப்பு தானம்

உடலுறுப்பு தானம் பற்றிய விழிப்புணர்வு மற்றும் அதன் முக்கியத்துவம், தானம் செய்வதால் சமுதாயத்தில் ஏற்படும் தாக்கம் பற்றிய பதிவு. Continue reading உடலுறுப்பு தானம்